ALGEMENE VOORWAARDEN – The Foxhunt

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, The Foxhunt (met KvK-nummer: 69367000), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@thefoxhunt.nl of per post: The Foxhunt Professor van der Scheerstraat 77 Haarlem. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. The Foxhunt hanteert een adviesleeftijd van 15 jaar en ouder. Kinderen onder de 15 jaar moeten begeleid worden door een volwassene (18 jaar of ouder). The Foxhunt behoudt het recht voor toegang te weigeren zonder opgaaf van redenen. Tickets kunnen niet in combinatie met enig andere aanbieding, promotie, of voucher gebruikt worden en evenmin worden ingewisseld voor geld. Een ticket geldt uitsluitend voor de attractie die erop vermeld staat. The Foxhunt behoudt het recht voor om vanwege technische, operationele of andere redenen details/tentoonstellingen te wijzigen, te sluiten of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving; onder dergelijke omstandigheden vindt geen restitutie plaats.

Artikel 1 – Reserveringsvoorwaarden

Wij verkopen tickets voor de The Foxhunt treasure hunts voor in het centrum van Amsterdam. Om te reserveren: De groepsleider dient door alle personen vermeld op de reservering en voor wat betreft personen jonger dan 18 jaar op het moment van de reservering, door hun ouder of voogd, gemachtigd te zijn om de reservering te doen op basis van deze reserveringsvoorwaarden. De groepsleider is verantwoordelijk voor alle betalingen aan ons. De groepsleider moet op het moment van de reservering ten minste 18 jaar oud zijn. Alle reserveringen moeten online via de website, per e-mail of telefonisch worden gemaakt. Aan het eind van de reserveringsprocedure wordt u gevraagd om te bevestigen dat u onze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en ermee akkoord gaat. Ter bevestiging van uw reservering ontvangt u een reserveringsreferentie; uw reservering wordt door ons per e-mail nogmaals bevestigd. De bevestiging wordt gestuurd naar het e-mailadres dat u invoert/aangeeft op het moment van de reservering. Als uw e-mailprogramma van een spamfilter voorzien is kan het voorkomen dat onze e-mail u niet bereikt.

Ticket via onze website: Het e-ticket die u per e-mail en met een link ontvangt na de betaling dient als entreebewijs voor de attractie. Om toegang te verkrijgen dient u uw e-ticket bij de betreffende ingang te laten zien. U wordt niet toegelaten als u de bevestigingse-mail niet bij u heeft. Controleer uw reserveringsbevestiging zorgvuldig bij ontvangst. Neem onmiddellijk contact met ons op indien enige informatie op de bevestiging onjuist of onvolledig is; wijzigingen op een later tijdstip zijn niet meer mogelijk. E-tickets gekocht op onze website kunnen niet geannuleerd worden d.m.v teruggave van de kosten.

Artikel 2 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U kunt in onze webshop betalen met iDeal, Creditcard, Paypal.

Artikel 3 – Annulering

Wijzigingen door u: Nadat u een e-ticket heeft gekocht voor een bepaalde dag is het niet meer mogelijk uw reservering te wijzigen of te verplaatsen. Bij groepsreserveringen kan er contact opgenomen worden met onze medewerkers om een verzoek tot wijziging te doen.

Annulering door u: Indien uw reservering door u of een van de personen in uw groep geannuleerd moet worden nadat deze is bevestigd, dient de groepsleider ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen. Alle annuleringen dienen via de telefoon plaats te vinden of per e-mail. Geannuleerde reserveringen kunnen wij helaas niet restitueren. Individuele e-tickets gekocht op onze website zijn non-refundable.

In geval dat de weersomstandigheden dusdanig ongunstig zijn dat dit de uitvoering van het spel in gevaar brengt, kan in overleg gekozen worden voor het verplaatsen van het spel naar een andere datum ofwel andere tijd. The Foxhunt behoud het recht om het spel alsnog door te lagen ofwel het spel niet te verplaatsen naar een andere datum.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

  • Wij verbinden ons ertoe te zorgen dat de afspraken betreffende tickets die wij overeenkwamen te zullen maken, uitvoeren of leveren zoals toepasselijk voor onze overeenkomst met u, zullen worden gemaakt, uitgevoerd of geleverd met inachtneming van redelijke bekwaamheid en zorg. Dat houdt in dat, onder voorbehoud van deze reserveringsvoorwaarden, wij aansprakelijkheid aanvaarden indien, ,u bijvoorbeeld overlijdt of persoonlijk letsel ondervindt, of wanneer de contractuele afspraken niet worden geleverd zoals overeengekomen, of deze onvoldoende blijken als gevolg van een tekortkoming van ons, onze werknemers, tussenpersonen of leveranciers in de toepassing van redelijke bekwaamheid en zorg bij het maken, uitvoeren of leveren, waar toepasselijk, van uw contractuele afspraken. Wij wijzen u erop dat indien u een vordering tegen ons wilt instellen, u zult dienen aan te tonen dat redelijke bekwaamheid en zorg niet in acht werden genomen. Daarnaast aanvaarden wij uitsluitend aansprakelijkheid voor acties of nalatigheden van onze werknemers, tussenpersonen of leveranciers als zij op het betreffende moment activiteiten uitvoerden binnen de reikwijdte van hun betrekking (ter zake van werknemers) of op ons verzoek (ter zake van tussenpersonen en leveranciers).
  • Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor letsel, ziekte, overlijden, verlies (waaronder bijvoorbeeld verlies van genot), schade, onkosten, kosten of andere bedragen of eisen van enige aard als gevolg van:

de actie(s) en/of nalatigheid/nalatigheden van de getroffen persoon/personen of enig lid of enige leden van hun groep of de actie(s) en/of nalatigheid/nalatigheden van derden niet verbonden met de levering van uw vrijetijdsbesteding en welke niet te voorzien of te voorkomen waren, of ‘force majeure’.

  • Wij wijzen u erop dat wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor diensten die geen deel uitmaken van onze overeenkomst. Hieronder vallen onder meer door leveranciers aan u toegezegde aanvullende diensten of faciliteiten die niet in onze brochure geadverteerd staan en welke wij niet overeenkwamen te arrangeren.
  • De toezeggingen door ons aan u gedaan in verband met de diensten die wij overeenkwamen te leveren of arrangeren als onderdeel van onze overeenkomst, zullen dienen als basis voor de beslissing of de diensten in kwestie behoorlijk geleverd werden.
  • Wij wijzen u erop dat wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor om het even welk(e) schade, verlies, onkosten of ander(e) bedrag(en) (1) waarvan op basis van de door u aan ons verstrekte gegevens inzake uw reservering, voorafgaand aan onze acceptatie daarvan niet door ons voorzien kon worden dat deze door u geleden zou(den) worden of zou(den) plaatsvinden bij annulering van onze overeenkomst met u, of (2) die niet het gevolg is/zijn van contractbreuk door of enig ander falen van onszelf of onze werknemers of, in die gevallen waar wij voor hen aansprakelijk zijn, onze leveranciers. Wij aanvaarden bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor zakelijke verliezen.
  • U dient ons en onze verzekeraars alle assistentie te bieden die redelijkerwijs van u gevraagd kan worden. U dient ons en de betreffende leverancier tevens in kennis te stellen van uw vordering of klacht overeenkomstig artikel 12 hieronder. Indien daartoe verzocht dient u aan ons of onze verzekeraars alle rechten over te dragen welke u tegen de betreffende leverancier of wie dan ook verantwoordelijk is voor uw vordering of klacht, kunt laten gelden (als de persoon onder de 18 jaar oud is dient dit te geschieden door diens ouder of voogd). U dient ook in te stemmen met volledige samenwerking met ons of onze verzekeraars als wij of onze verzekeraars aan ons overgedragen rechten wensen te laten gelden.
  • Partners / derde partijen met een overeenkomst met The Foxhunt zijn geen onderdeel van The Foxhunt en niet aansprakelijk voor fouten en/ of zaken gerelateerd aan The Foxhunt.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken.

Foto’s en/of gegevens van u welke zijn gebruikt voor uw ervaring, mogelijk aangeleverd door u middels de bestelling, worden binnen 7 dagen na het spel vernietigd.

Artikel 6 – Speciale verzoeken

Speciale verzoeken dient u ons ten tijde van de reservering te melden. Wij kunnen helaas geen garantie geven dat aan enig verzoek zal worden voldaan. Het niet voldoen aan speciale verzoeken wordt niet geacht contractbreuk aan onze zijde in te houden. Bevestiging dat een speciaal verzoek is genoteerd of doorgegeven aan de leverancier of de opname van het speciale verzoek in uw bevestigingsfactuur of enige andere documentatie, houdt geen bevestiging in dat aan het verzoek zal worden voldaan. Behalve wanneer en totdat een specifieke bevestiging is afgegeven zijn alle speciale verzoeken onder voorbehoud van beschikbaarheid.

Artikel 7 – Uw verantwoordelijkheden

Reserveringen worden geaccepteerd onder voorwaarde dat alle reizende personen in goede gezondheid verkeren en in staat zijn de fysieke belasting van het bezoek aan te kunnen. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle groepsleden vóór vertrek de noodzakelijke reis- en gezondheidsdocumenten bezitten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid of aanverwante kosten als u de toegang tot een transportmiddel of tot het land waarin de attractie zich bevindt wordt geweigerd als gevolg van het niet bij u dragen van de benodigde documentatie.

 

Artikel 8 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@thefoxhunt.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen 5 dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen 3 dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 9 – Geschillenregeling

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Amsterdam bevoegd.